Študija

Projektna študija Prenašanja pozitivnih izkušenj in metod dela s ciljem razširitve art kino mreže, oziroma povečanje njene aktivnosti predvideva:

–          Natančno opredelitev predmeta in raziskovalnih problemov na osnovi teoretičnih izhodišč, metaanalitičnega pregleda že obstoječih študij, raziskav, statističnih podatkov in zakonske regulative ter preteklih izkušenj delovanja. Izpostavitev potrebe po umetniškem kinu, kvalitetnem filmskem programu, distribuciji neodvisnih filmov, potrebo po mreži in koordiniranem delovanju mestnih kin ter standardizaciji področja kinematografije v smislu ureditve sistematične podpore in zakonske ureditve.

–          Pripravo reprezentativnega posnetka obstoječega stanja art kino mreže, prikazovanja kvalitetnega in umetniškega filmskega programa in kinematografske infrastrukture v Sloveniji. S sodelovanjem delujočih mestnih kinematografov in strokovnim popisom stanja na terenu analizirati obstoječe infrastrukturne, prostorske, tehnične, programske in kadrovske kapacitete.

–          V skladu z nacionalnim interesom in interesom posameznih občin za vzpostavljanje pogojev in omogočanje obstoja ter razvoja ponudbe kvalitetnega in umetniškega filma, bomo predlagali tudi model standardizirane podpore z deležem sredstev Ministrstva za kulturo, deležem občinskih sredstev in deležem lastnih sredstev, ki bi zagotavljal nemoteno delovanje nacionalne mreže kinematografov. Z določitvijo možnih virov financiranja (lokalnih, nacionalnih in evropskih) bomo pripravili načrt črpanja sredstev in glede na njih oblikovali programsko osnovo, ki bi bila upravičena do sredstev.

–          Poiskali bomo primerjalni evropski model, referenco pri iskanju optimalnega delovanja nacionalne kinematografske mreže in na tej podlagi ter na osnovi vseh empiričnih podatkov študije pripravili predlog standardizacije članstva in model organizacijske oblike, kot predlog optimalnega delovanja mreže.

–          Na podlagi zbranih podatkov študije bomo izdelali SWOT analizo, torej analizo prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti in nevarnosti s katerimi se bo soočal projekt revitalizacije kinomatografske mreže in izdelali zaključno poročilo študije, ki v enotno tiskano obliko zajema vse obravnavane segmente.

Kvalitetne empirične podatke namerava študija pridobiti predvsem skozi sodelovanje prikazovalcev vključenih v mrežo, distributerjev, popisa stanja na terenu, prispevkov strokovnjakov in skozi organizacijo srečanj, tudi z udeležbo mednarodnih strokovnjakov.

Advertisements