Primerjava letošnjega in lanskega besedila ciljnega razpisa kinematografske distribucije in art mreže

Kot eno najpomembnejših pobud v zadnjih mesecih, so kinematografi Kino mreže oblikovali usklajen predlog sprememb besedila razpisa Rednega letnega ciljnega razpisa za sofinanciranje kinematografske distribucije evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov ter mreže art kinematografov, ki ga objavlja Ministrstvo za kulturo. (MK) Več o predlaganih spremembah in besedilo predlogov sprememb najdete tukaj.

Ob nedavni objavi letošnjega razpisa je zato logičen korak primerjava njegovega besedila z njegovo lansko verzijo. Zato zdaj objavljamo primerjavo besedil razpisov JPR18-KT-2009 in JPR-KT-2010:


A. Kinematografska distribucija

1. Predmet razpisa

2009 2010
– sofinanciranje kinematografske distribucije dobrih, priznanih, nagrajenih art filmov;

– komercialni filmi niso predmet razpisa oziroma sofinanciranja;

– sofinanciranje kinematografske distribucije kakovostnih, priznanih, nagrajenih evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov;

– film, ki je predmet sofinanciranja, je lahko igrani, animirani ali dokumentarni dolgometražni film;

(prej je bila ta točka del razlage pojmov pri kinematografski distribuciji. Namesto »dolgometraže« je definicija vključevala min. 70 min in ustrezanje pogojem Evropske konvencije o filmski koprodukciji.«)

– komercialni studijski filmi niso predmet razpisa oziroma sofinanciranja;

2. Pogoji

Filmi, za katere lahko distributer dobi finančno pomoč na ciljnem razpisu, morajo biti:

2009 2010
morajo biti prikazani v kinematografskih dvoranah art mreže v Sloveniji. predvajani v kinematografskih dvoranah v Sloveniji na najmanj 40 projekcijah.

3. Kriteriji

V postopku izbire prijavljenih projektov s področja kinematografske distribucije bodo upoštevani naslednji kriteriji:

2009 2010
– kakovost filma (izkazana v kritiških ocenah in festivalskih nagradah), 1- 10 točk

– pomembnost filma za svetovno filmsko zgodovino in pomembnost filmskega avtorja v primeru kinotečnih filmov, 1-10 točk

– kakovost filma, 1-10 točk

– kritiške ocene in festivalske nagrade, 1-10 točk

4. Sprememba  pri namembnosti sredstev.

2009 2010
11. Dodeljena sredstva se lahko porabijo samo za distribucijo dobrih, priznanih, nagrajenih art filmov. Ta točka je bila črtana in ni več del razpisne dokumentacije.

5. Višina sredstev

2009 2010
82.000 EUR 73.000 EUR

B. Mreža art kinematografov

1. Pogoj sodelovanja na razpisu

Na ciljnem razpisu lahko sodeluje kinematograf, ki:

2009 2010
– deluje kontinuirano vse leto,

– ima eno ali več platen, pri čemer sodeluje na razpisu za vsako platno posebej,

– ima najmanj 4 projekcije na teden,

– ima najmanj 50 sedežev,

– ima tehnično opremo, ki ustreza povprečnim standardom projekcije in udobja,

– poda izjavo, da bo s prejetimi sredstvi zagotavljal prikazovanje dobrih, priznanih, nagrajenih art filmov, predvsem pa filmov, katerih nabava je bila sofinancirana s strani Ministrstva za kulturo, v deležu vsaj 20 % projekcij na platnu, za katerega podaja vlogo.

– deluje kontinuirano vse leto,

– ima eno ali več platen, pri čemer sodeluje na razpisu za vsako platno posebej,

– ima tehnično opremo, ki ustreza povprečnim standardom projekcije in udobja,

– poda izjavo, da bo s prejetimi sredstvi zagotavljal prikazovanje filmov, katerih nabava je bila sofinancirana s strani Ministrstva za kulturo, v deležu vsaj 20 % projekcij na platnu, za katero podaja vlogo.

Črtana sta torej pogoja o štirih (4) projekcijah na teden in minimalno število 50. sedežev.

Programska zahteva (20% projekcij na platnu), ki jo mora kinematograf izpolniti s prejetimi sredstvi je zdaj bolj jasna in neposredna v smislu, da so to »filmi, katerih nabava je bila sofinancirana s strani MK«.

2. Podprti projekti

Kinematograf lahko na ciljnem razpisu kandidira s projektom:

2009 2010
– razvoja oziroma nadgradnje tehnične infrastrukture za javno predvajanje filmov na posameznem platnu,

– pokrivanja obratovalnih stroškov kinematografa brez stroška dela za posamezno platno,

– filmske vzgoje za otroke in mladino,

– prenašanja pozitivnih izkušenj in metod dela s ciljem razširitve art mreže, oziroma povečanje njene aktivnosti

– razvoja oziroma nadgradnje tehnične infrastrukture za javno predvajanje filmov na posameznem platnu,

– pokrivanja obratovalnih stroškov kinematografa brez stroška dela za posamezno platno.

Izpadla sta filmska vzgoja in projekti s ciljem razširitve art mreže. V tej točki je razpis izenačen z razpisom za leto 2008. Po besedah MK bodo ti programi podprti z ločenim razpisom oz. pozivom.

3. Kriteriji

Kriteriji so ostali nespremenjeni. Naši predlogi pri tem v ničemer niso bili upoštevani.

4. Rok za oddajo poročil

Natančni roki za oddajo poročil bodo, tako kot vedno, določeni s pogodbo o sofinanciranju. Takrat bomo videli, ali so upoštevali naš predlog, da naj bo rok za oddajo dokončnega poročila za financirano leto podaljšan do 28. februarja prihodnje leto in se tako uskladi z zaključevanjem letnih računov in dokončnih letnih finančnih poročil javnih služb.

5. Sofinanciranje z javnimi sredstvi

2009 2010
Na javnem razpisu lahko s projekti kandidirajo tudi prijavitelji, katerih delovanje se v pomembnem delu sofinancira z javnimi sredstvi (proračuni lokalnih skupnosti), toda tako sofinanciranje (namen in višina dobljenih sredstev) mora biti v razpisni dokumentaciji jasno prikazano. Na javnem razpisu lahko s projekti kandidirajo tudi predlagatelji, katerih delovanje se v pomembnem delu sofinancira z javnimi sredstvi (proračuni lokalnih skupnosti), toda tako sofinanciranje (namen in višina dobljenih sredstev) mora biti v razpisni dokumentaciji jasno prikazano. Skupna višina sofinanciranja iz državnega ali lokalnih proračunov ali virov EU ne sme presegati 50 % predračunske vrednosti projekta.

Dodan je pogoj o skupni višini sofinanciranja iz državnih ali lokalnih proračunov ter virov EU, oz. njegova omejitev na 50% predračunske vrednosti projekta. Ta pogoj je povsem nov in utegne predstavljati precejšnjo oviro ali omejitev mnogim, predvsem mestnim kinematografom.

6. Višina sredstev

2009 2010
150.000 EUR 134.000 EUR

7. Neupoštevani predlogi

Višina sredstev se je znižala tako za področje distribucije, kot za področje mreže art kinematografov. Skupno za 25.000 EUR. Tako ne le da ni bil upoštevan naš predlog:

»Sredstva, ki so se doslej namenjala mreži so absolutno prenizka. Oživitev delovanja mreže, njeno programsko poenotenje in trajni razvoj zahtevajo vsaj podvojitev sedanjega obsega sredstev, ne upoštevajoč sredstva, ki so potrebna za digitalizacijo.«

Ampak ni bil izpolnjen niti cilj, ki ga je sicer MK sam postavil za »verjetno izvedljivega« in sicer, da bi se višina sredstev ohranila na isti ravni.

Pri tem ni bil upoštevan tudi naš predlog:

»MK naj ustvari pogoje za čimprejšnji prehod na sistem dveh razpisov oz. načinov financiranja mreže:

–          Tri (3) letnega programskega razpisa za sofinanciranje art kinematografov, ki izkazujejo stalnost v delovanju (na način financiranja javnih kulturnih programov), kar bo omogočilo delovanje mreže art kinematografov in bistveno boljše načrtovanje programov.

–          Rednega letnega projektnega razpisa za prikazovalce kakovostnega in umetniškega filma. Kar bo omogočilo širitev kinematografske dejavnosti in boljšo dostopnost kakovostne in umetniške filmske produkcije na celotnem območju Republike Slovenije.«

Posledično tudi pogoji in kriteriji za sodelovanje kinematografov in prikazovalcev na razpisu niso bili upoštevani.

C. Spremembe besedila razpisa – Splošni del

2009 2010
31. Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku ocenjevanja ocenjeni višje.

Dokončni izbor projektov bo opravljen v skladu z razpoložljivimi sredstvi.

30. Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku ocenjevanja ocenjeni višje, torej projekti, ki bodo prejeli višje število točk po obeh kriterijih.

Dokončni izbor projektov bo opravljen v skladu z razpoložljivimi sredstvi.

S predlagatelji izbranih projektov bo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije v skladu s 94. členom ZUJIK sklenilo pogodbo o sofinanciranju projektov.

32. Izpolnjevanje razpisnih pogojev:

izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo za področje, ki je predmet razpisa, imenuje ministrica, pristojna za kulturo.

31. Izpolnjevanje razpisnih pogojev:

Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo za področje, ki je predmet razpisa, imenuje ministrica, pristojna za kulturo.

Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavrženje vlog predlagateljev, ki ne bodo izpolnjevale razpisnih pogojev.

33. Rok za uporabo dodeljenih sredstev:

dodeljena sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2009.

32. Rok za uporabo dodeljenih sredstev:

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2010, ob upoštevanju plačilnih rokov, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto 2010.

38. Prijave, ki bodo prispele ali bodo datirane po datumu iz prejšnjega odstavka, se bodo štele za prepozne. 37. Prijave, ki bodo prispele ali bodo datirane po datumu iz prejšnjega odstavka, se bodo štele za prepozne.

Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z obvezno oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša. Kasnejših dopolnitev Ministrstvo za kulturo RS v skladu z ZUJIK ne bo upoštevalo.

39. Ministrstvo bo po odpiranju prijav iz nadaljnjega postopka izločilo vse prepozne, nepopolne prijave in prijave, ki jih ni vložila upravičena oseba.

Za nepopolno se šteje prijava, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija.

Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

38. Ministrstvo bo po odpiranju prijav iz nadaljnjega postopka izločilo vse prepozne, nepopolne prijave in prijave, ki jih ni vložila upravičena oseba. Take vloge bodo zavržene.

Za nepopolno se šteje prijava, ki ne vsebuje vseh sestavin oz. prilog, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija.

Iz postopka razpisa bodo prav tako izločene vse vloge posameznega predlagatelja, ki ne bo upošteval omejitve prijave števila projektov na razpis znotraj segmenta kinematografske distribucije, kot je navedena pod točko 5. besedila tega razpisa. Take vloge bodo zavržene kot nedovoljene.

41. Odpiranje prijav in obveščanje o izboru:

Ministrstvo bo prijavitelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja prijav.

40. Odpiranje prijav in obveščanje o izboru:

Odpiranje prispelih vlog bo potekalo v prostorih Ministrstva za kulturo RS, najkasneje 20 dni po končanem razpisnem roku.

Ministrstvo bo o izidih razpisa obvestilo predlagatelje najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja prijav.


Advertisements

Komentiraj

Filed under Pobude, Razpisi

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google+ photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google+ računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s